Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden AM&P Milieu BV

Gevestigd te Oud Beijerland aan de Kwakscheweg 4, 3261 LG zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

ARTIKEL 1: algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, op alle door ons verstrekte opdrachten, op alle door ons gegeven adviezen en, in zijn algemeenheid, op alle met ons gesloten overeenkomsten.

1.2 Algemene voorwaarden van onze afnemer, opdrachtgever, gelden niet tenzij deze schriftelijk nadrukkelijk door ons zijn aanvaard.

1.3 Wijzigingen in en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze nadrukkelijk schriftelijk tussen ons en de opdrachtgever zijn overeengekomen en gelden dan voor het daarbij bepaalde specifieke geval.

1.4 Indien de enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven.

ARTIKEL 2: aanbiedingen

2.1 Onze aanbiedingen kunnen door ons worden herroepen tenzij daarin nadrukkelijk een termijn voor aanvaarding staat opgenomen. Verloopt die termijn, is de aanbieding vervallen.

2.2 Door ons vermelde prijsindicaties of kostencalculaties gelden niet als aanbieding doch worden vrijblijvend gegeven. 2.3 De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle voor het opstellen van de offerte en uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie aan ons heeft verstrekt.

2.4 Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan ons is verstrekt en gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijsfactoren zoals arbeidsloon, belasting, premie, kosten toeleveranciers e.d. Indien na aanvaarding van het aanbod een of meer kostprijsverhogende factoren een verhoging ondergaan, de welke op het moment van de aanbieding nog niet voorspelbaar was, zijn wij gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen nadat minimaal drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verlopen.

ARTIKEL 3: de uitvoering van de overeenkomst

3.1 Wij voeren de aan ons verstrekte opdracht uit vanuit een professioneel onafhankelijk opstelling in overleg met onze opdrachtgever.

3.2 De opdrachtgever zal ons te allen tijde tijdig van alle beschikbare en/of benodigde informatie voorzien van belang dan wel nuttig voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

3.3 Indien de opgedragen werkzaamheden bodemonderzoek betreffen, zal de opdrachtgever in het bijzonder tijdig aan ons verschaffen de tekeningen waarop de ligging van kabels, leidingen en andere zich in de grond bevindende voorwerpen duidelijk staan aangegeven. Indien de opdrachtgever niet in staat is ons deze tekeningen te verschaffen c.q. de tekeningen onduidelijk leesbaar zijn, zijn wij gerechtigd de opdracht terug te geven.

3.4 Onze opdrachtgever en wijzelf zullen ons onthouden van het binnen een jaar na beëindiging van een opdracht over dan wel weer in dienst nemen van elkaars personeel dan wel over indiensttreding te onderhandelen of overleg te voeren.

ARTIKEL 4: duur van de opdracht

4.1 De opdracht zal worden uitgevoerd gedurende de in de overeenkomst vastgelegde tijd met inachtneming van de in de overkomst vastgelegde einddatum. Indien in de overeenkomst geen duur of einddatum is genoemd, geldt dat de opdracht binnen een redelijke termijn uitgevoerd zal dienen te zijn.

4.2 De in de overeenkomst opgenomen einddatum geldt nimmer als fatale termijn. In geval van overschrijding van die datum dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal daarbij aan ons een redelijk termijn moeten worden gegund om alsnog de opdracht te voltooien. Wordt die termijn overschreden, heeft de opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht aan onze kant, het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden waarbij partijen voor het wel uitgevoerde gedeelte met elkaar dienen af te rekenen zonder dat de opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding van schade.

ARTIKEL 5: overmacht

§J. In geval van overmacht aan onze kant zijn wij gerechtigd te onzer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, waarbij wij het recht hebben het reeds uitgevoerde gedeelte aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Als overmachtsfactoren worden ondermeer aangemerkt: burgeroorlog, oorlog en oproer, zowel binnen- als buiten Nederland, epidemieën brand en andere storingen in ons bedrijf of dat van onze toeleveranciers, vertraagde levering of in gebreke zijn c.q. blijven van onze toeleveranciers, transportproblemen, werkstakingen, diefstal uit ons bedrijf c.q. onze magazijnen, beschadiging of verlies tijdens transport en overige omstandigheden waardoor de normale gang in ons bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door ons in alle redelijkheid niet mogelijk is.

5.3 Een beroep op overmacht kan door ons ook nog worden gedaan nadat wij in verzuim zijn met een of meer verplichtingen van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 6: geheimhouding

6.1 De ons door de opdrachtgever in verband met de opdracht verstrekte informatie en gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verstrekt.

6.2 Wij zijn gerechtigd terzake de door ons voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden publiciteit te geven behoudends een daartoe door onze opdrachtgevers schriftelijk gegeven verbod.

6.3 De opdrachtgever verplicht zich aan derde(n) geen mededelingen te doen over de aanbieding, aanpak, werkwijze en overige gegevens en informatie van ons in verband met de opdracht dan wel ons bedrijf betreffende behoudens in het kader van het doel waartoe onze opdracht is uitgevoerd.

ARTIKEL 7: auteursrechten’.

7.1 Op alle door ons aan de opdrachtgever verstrekte geschriften, afbeeldingen, modellen e.d. hebben wij auteursrecht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig deel daarvan te verveelvoudigen en/of aan derde(n) te verstrekken zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 8: betalingen

8.1 Al onze facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk in de overkomsten een andere betalingstermijn is vastgelegd.

8.2 Indien de opdracht meerdere kalendermaanden bestrijkt, wordt door ons per kalendermaand achteraf een factuur verzonden.

8.3 Alle betalingen dienen te geschieden op de door ons aangegeven bank- of girorekening zonder enige korting of schuldvergelijking.

8.4 Bij niet tijdige betaling maken wij aanspraak op vergoeding van een rente van 1 % per maand of de wettelijke rente zo die hoger is, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt beschouwd.

8.5 Blijft betaling ondanks een eerste aanmaning onzerzijds uit zodat verdere incassomaatregelen dienen te worden genomen, is de opdrachtgever 15% incassokosten verschuldigd over het te vorderen bedrag te vermeerderen met de BTW daarover ongeacht of de incassering geschiedt door onszelf danwel door een door ons in te schakelen derde.

8.6 In geval van een gerechtelijke procedure tot betaling is de opdrachtgever daarenboven verplicht alle gerechtelijke kosten te vergoeden waaronder begrepen de kosten van de door ons in te schakelen procesvertegenwoordiger.

ARTIKEL 9: opschorting en ontbinding

9.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf of zijn overlijden, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en/of hebben wij te onzer keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn onverminderd ons recht om betaling te vorderen van hetgeen wij terzake de opdracht reeds hebben uitgevoerd en onverminderd ons recht in verband met de opschorting of ontbinding van de wederpartij vergoeding te vorderen van schade en rente indien daartoe gronden zijn.

9.2 Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring daartoe van ons aan de opdrachtgever. Alvorens de opdrachtgever rechtsgeldig de overeenkomst met ons kan ontbinden, dient hij ons eerst schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

9.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met ons ontbindt, zonder dat er sprake is van verzuim c.q. toerekenbare tekortkoming aan onze kant, zijn wij steeds gerechtigd terzake gemaakte kosten en gederfde winst een schadevergoeding te vorderen van minimaal 50% van de aan de opdracht verbonden prijs onverminderd ons recht betaling te vorderen van hetgeen reeds verricht is.

ARTIKEL 10: aansprakelijkheid

AM&P Milieu bv is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door AM&P Milieu bv van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat AM&P Milieu bv voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

ARTIKEL 11: overdrachtsovereenkomst

11.1 Het is de opdrachtgever slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons toegestaan zijn rechten en/of plichten uit deze overeenkomst aan derde(n) over te dragen.

ARTIKEL 12: geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Ongeacht de nationaliteit van onze wederpartij c.q. de plaats waar wij de opdracht uitvoeren, is de Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam bevoegd.

12.3 De toepasselijkheid van internationale verdragen op overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever wordt voor zover toelaatbaar nadrukkelijk uitgesloten.